รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน ชั้น ม.6
(สังคมศึกษา)

รายวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.6

สอนโดย :: คุุณครูมิตรชัย บุญมา